ספירות

אור ה’ הוא ייחודי ושווה כוח ותכונה. ספירה היא במובן מסוים “מסנן” אשר שומר והופך חלק מסוים של האור הזה לכוח או לתכונה מסוימים. ספירה היא הדרך שבה המאציל מגלה כוח, מאפיין או תכונה של רצונו בבריאה. האור מתחלק לעשרה מדרגות שונות של ההאצלה המקורית שלו, כל אחד בעל תכונות, מאפיינים ופעולות משלו.

מערכת הספירות היא אחד מהאלמנטים העיקריים הנלמדים בקבלה; היא מתארת במדויק ובפרטים רבים, את התגלות האור של ה’ וכל ההֵאָצְלוּת שלו, באמצעותן המאציל בורא ומנהיג את העולמות.

כל ספירה מורכבת מכלי אשר שומר חלק מהאור. אין הבדל באור עצמו, שכן הוא חלק מהאור המקורי; ההבדל נובע מהתכונה של הספירה , או ממיקומה.

הספירות של יושר מסודרות בשלושה עמודים לינאריים:
ימין, שמאל ואמצע, המייצגים את ההנהגה של העולם בדרך של חסד, דין ורחמים. מימין נמצא עמוד החסד, משמאל נמצא עמוד הדין, ובאמצע נמצא עמוד הרחמים, אשר יוצר את האיזון בין שני העמודים האחרים. סידור זה של עשר ספירות הוא המושג של כל הנבראים, שכן כל מה שקיים עשוי מעשר אנרגיות.

ישנן עשר ספירות, שמותיהן:

כתר                                         תפארת        

חכמה                                      נצח             

בינה                                        הוד             

חסד                                         יסוד            

גבורה                                      מלכות         

 מימין: עמוד החסד שכולל  הספירות חכמה, חסד ונצח.

באמצע: עמוד הרחמים שכולל הספירות כתר, תפארת, יסוד ומלכות.

בשמאל: עמוד הדין שכולל  הספירות בינה, גבורה והוד.

ישנה ספירה אחת נוספת בשם דעת הנמצאת גם בעמוד הרחמים, אשר נספרת כאשר כתר איננה נספרת.

כתר

הספירה הראשונה והחשובה ביותר מכולן היא כתר. זהו חסד מוחלט לכול, אפילו לאלו שאינם ראויים. כמו כתר הנמצא על הראש, הוא אינו חלק מהגוף, אלא מייצג את ההשראה, המוענקת למי שהיא על ראשו. הספירה כתר מקיפה את כל הספירות האחרות ומייצגת את הרצון האלוהי המושלם, ביטויו והתגלותו הראשונים.

מיקומה נמצא בראש העמוד האמצעי, אשר מתאים לרחמים. ממנה נוצרים שני הפרצופים – המערכות האלוקיים החשובים ביותר: עתיק יומין ואריך אנפין.

השם המתאים לה הוא: אהי-ה.

מילוי (מילוי) השם המתאים לה: ע”ב (72).

מדרגת הנשמה המתיחסת לכתר היא יחידה, המדרגה הגבוהה ביותר שלה. המדרגה המקבילה הפיזית שלה היא הראש.

חכמה

הספירה השנייה חכמה גם היא חסד לכול, אפילו ללא ראויים; אך פחות מכתר, ולא ממשיכה תמיד. כתר הוא הרצון, חכמה היא ההתגלות הראשונה של המחשבה. זוהי התודעה הראשונית בצורתה הכללית.

מיקומה נמצא בחלקו העליון של העמוד הימני, אשר מתאים לחסד. ממנה, נוצרת הפרצוף אבא.

השם המתאים לה הוא י-ה, ומילוי השם המתאים לה הוא ע”ב (72).

המקבילה הפיזית הוא המוח הימני; ומדרגת הנשמה המקבילה לה היא חיה.

בינה

הספירה השלישית, בינה, היא רחמים לכל  אפילו לפחות ראויים, אבל ממנה, מתחיל הדין. לאחר התודעה הראשונית בחכמה, תפקיד הבינה הוא לתרגם את המחשבה הכללית הזו למצב קוגניטיבי המוכן להיכנס לפעולה.

מיקומה נמצא בחלק העליון של העמוד השמאלי, אשר מתאים לדין. ממנה נוצרת הפרצוף (התצורה) אימא.

השם המתאים לה הוא יֱהֹוִי”ה (אך עם הניקוד של אלוקים), ומילוי (איות) השם המתאים לה הוא ס”ג  (63). המקבילה הפיזית שלה הוא המוח השמאלי, ומדרגת הנשמה המקבילה לה היא נשמה.

דעת

הספירה הרביעית, דעת, נספרת כאשר כתר לא נספר. התכונה שלה היא ההנהגה שגורמת לאיזון בין חכמה ובינה.

מיקומה נמצא במרכז העמוד האמצעי, אשר מתאים לרחמים.

השם המתאים לה הוא אהו-ה.

התפקיד שלה הוא בעיקר הוא ליצור מוחין – הכוח להנהיג הפרצופים ז”א ונוקבא.

חסד

הספירה הרביעית, חסד, היא חסד מוחלט, אמנם רק למי שראוי. זו התכונה של מתן תמידי, למי שראוי, וללא גבולות, אכפתית, התרחבות ופנייה החוצה כדי לעזור ולמחול. עודף של חסד הופך לשלילי, שכן הוא יכול להרשות הכל וכל דבר ללא הגבלה, ללא רצון להעניש.

מיקומה נמצא באמצע העמוד הימני, אשר מתאים לחסד. זו אחת הספירות שיוצרת את הפרצוף ז”א.

השם המתאים לה הוא א”ל.

מילוי (איות) השם המתאים לה הוא מ”ה  (45).

המקבילה הפיזית שלה הוא הזרוע הימני, ומדרגת הנשמה המקבילה לה היא רוח.

גבורה

הספירה החמישית, גבורה, היא דין מוחלט למי שראוי. זוהי תכונה של הגבלה, מגבלה וחומרה. היא מגבילה את עודף החסד של ספירת חסד, אבל היא עדיין מושפעת על ידה, היות שדין מוחלט יהיה הרס של כל דבר שאינו מושלם.

מיקומה נמצא באמצע העמוד השמאלי, אשר מתאים לדין. זו אחת הספירות אשר יוצרות את התצורה ז”א.

השם המתאים לה הוא אלהי-ם.

מילוי (איות) השם המתאים לה הוא מ”ה  (45).

המקבילה הפיזית שלה היא הזרוע השמאלית, ומדרגת הנשמה המקבילה לה היא רוח. 

תפארת

הספירה השישית, תפארת, היא חסד ודין היוצרים את האיזון בין הספירות חסד וגבורה, בין חסד ודין מוחלטים. היא מיוצגת בחזה בגוף, אשר מחזיק ומקיים את כל שאר האיברים במקומם.

מיקומה נמצא באמצע העמוד המרכזי, אשר מתאים לרחמים. זו אחת הספירות היוצרות את הפרצוף ז”א.

השם המתאים לה הוא י-ה-ו-ה.

מילוי (איות) השם המתאים לה הוא שם מ”ה (45). המקבילה הפיזית שלה היא בית החזה, ומדרגת הנשמה המקבילה לה היא רוח.

נצח

הספירה השביעית, נצח, היא חסד מועט, לאלו הראויים לכך. היא מקבלת מספירת תפארת את המציאות הממותנת החדשה בין ספירות חסד וגבורה, אך נמשכת לצד החסד, מכיוון שנצח נמצאת על העמוד הימני של הנדיבות.

מיקומה נמצא בתחתית העמוד הימני, אשר מתאים לחסד. זו אחת הספירות היוצרות את הפרצוף ז”א. השם המתאים לה הוא יהו-ה צבאות.

מילוי (איות) השם המתאים לה הוא מ”ה (45). המקבילה הפיזית שלה היא הרגל הימנית, ומדרגת הנשמה המקבילה לה היא רוח.

הוד

הספירה השמינית, הוד, היא דין מועט לאלו הראויים לכך. גם היא מקבלת מספירת תפארת את המציאות הממותנת החדשה בין ספירות חסד וגבורה, אך נמשכת לצד הדין, מכיוון שהוד נמצא בעמוד השמאלי של דין.

מיקומה נמצא בתחתית העמוד השמאלי אשר מתאים לדין. זו אחת הספירות היוצרות את הפרצוף ז”א.

השם המתאים לה הוא אלהי-ם-צבאות.

מילוי (איות) השם המתאים לה הוא מ”ה  (45).

המקבילה הפיזית שלה היא הרגל השמאלית, ומדרגת הנשמה המקבילה לה היא רוח.

יסוד

הספירה התשיעית, יסוד, יוצרת את האיזון בין ספירות נצח והוד עבור ההנהגה, והיא הקישור או הקשר בין כל הספירות העליונות וספירת מלכות. זוהי נקודת ההתכנסות וחיבור בין העולמות העליונים לבין הספירה האחרונה מלכות, אשר תשקף את זרימת האנרגיות לאדם ולבריאה.

מיקומה נמצא לפני הספירה האחרונה, בתחתית העמוד האמצעי אשר מתאים לרחמים. זו אחת הספירות היוצרות את הפרצוף ז”א.

השם המתאים לה הוא שד-י.

מילוי (איות) השם המתאים לה הוא מ”ה  (45).

המקבילה הפיזית הוא האיבר הזכרי, ומדרגת הנשמה המקבילה לה היא רוח.

מלכות

הספירה העשירית, מלכות, מפענחת את כל ההתאצלות העליונות דרך ספירה יסוד, להאצלה אחת המשתקפת לבריאה. היא הקישור או הקשר בין כל הספירות העליונות לאדם. קשר זה הוא דו-כיווני, שכן כל מה שמתוקשר מלמטה לספירות הגבוהות יותר, יעבור תחילה במלכות, וממנה לספירות שמעליה.

מיקומה נמצא בתחתית העמוד האמצעי אשר מתאים לרחמים. היא יוצרת את הפרצוף נוקבא ומתחלקת לשני פרצופים – רחל ולאה.

השם המתאים לה הוא אדנ-י.

מילוי השם המתאים לה הוא ב”ן  (52). המקבילה הפיזית שלה היא העטרה על האיבר הזכרי, ומדרגת הנשמה המקבילה לה היא נפש.

פרטים בספירות

כל אחת מעשר הספירות מכילות עשר ספירות נוספות, שגם מכילות עשר, ואז שוב עשר, וכך הלאה.

לדוגמא:

יש חסד של גבורה, או

הוד של חסד של גבורה, או

יסוד של הוד של חסד של גבורה, וכו’.

עבור סוגים מסוימים של פעולות, הספירות נחלקות לקבוצות מהן נוצרות שלוש שלישיות:

חב”ד – חכמה, בינה ודעת

חג”ת – חסד, גבורה ותפארת

נה”י – נצח, הוד ויסוד

השלישייה הראשונה של הספירות, חב”ד – חכמה, בינה ודעת, פועלת יחד כרמה הגבוהה ביותר של כוח ההנהגה – מוחין לפרצוף הפחות יותר, והן נקראות מוחין דגדלות. הן בדרך כלל באות לאחר החג”ת והנה”י.

השלישייה השנייה של הספירות, חג”ת – חסד, גבורה ותפארת, פועלת יחד כרמה השנייה של כוח ההנהגה – מוחין לפרצוף פחות יותר. הן בדרך כלל באות לאחר נה”י ולפני חב”ד.

השלישייה השלישית של הספירות, נה”י – נצח, הוד ויסוד, בעיקר פועלות יחד ככוח ההנהגה – מוחין ברמה השלישית או  מוחין פנימיים לפרצוף הפחות יותר. הן באות ונכנסות לפני כל האחרות, כלומר לפני חג”ת וחב”ד.

ישנן גם תצורות (מערכות) של ספירה אחת או יותר, הפועלות בתיאום אחד, הנקראות פרצופים.

TOP