שמות הי

הכוחות או האנרגיות אשר יוצרים או משפיעים על ההנהגה מזוהים או מתוארים גם כשמותיו השונים של הא”ל’.

השמות העיקריים הם:

  • י-ה-ו-ה
  • אין סוף
  • אדנ- י
  • אהי-ה
  • אלוה-ים
אהי-ה כתר
י-ה חכמה
י-ה-ו-ה בי  נה
אהו-ה דעת
אל חסד
אלהי-ם גבורה
י-ה-ו-ה תיפארת
יהו-ה -צבאות נצח
צבאות אלהי-ם הוד
י שד- יסוד
אדנ- י מלכות

 

אין סוף

אין סוף – ללא גבול, או האינסופי, זהו השם הנפוץ ביותר לה’ בקבלה. מכיוון שהאור או האנרגיה שלו אינם ניתנים למדידה על ידי אף הגדרה או מונחים מגבילים כלשהם, אנו משתמשים בשם “אין סוף” (ללא גבול) שכן אנו יודעים ומודים בכך שה’ והמושג של ללא גבולות או ללא סוף הוא מעבר להבנתנו האנושית. שם זה מייצג חסד.

אדני-י

שם זה מייצג את ההיבט הנקבי של ה’ – השכינה. יש לו היבט של דין והוא מיוצג על ידי ספירת מלכות. הוא מייצג גם את הפרצופים הנקביים של רחל ולאה. כיוון שתפילות האנשים מופנות תחילה לספירת מלכות קודם שניתן להעבירן גבוה יותר, שם זה מייצג גם את הקשר הקרוב ביותר בין האדם לבוראו.

אהי-ה

שם זה מייצג את ההיבט הזכרי הגבוה יותר של ה’, ומיוצג על ידי הספירה כתר. הוא מראה חסד יחד עם יראת הכבוד של ה’.

אלוה-ים

אחד משמות ה’, המיוצג על ידי הספירה גבורה. באופן כללי, הוא מציין את הדין בפעולות ה’.

י-ה-ו-ה

השם העיקרי של ה’, מגלה חסד ורחמים, מיוצג על ידי הספירה תפארת.

כל מה שנברא, מקורו בארבע האותיות הללו. רוב ההנהגה נגלית על ידי שם זה ובאיותיו (ובמילואיו) השונים המרכיבים שמות נבדלים וחדשים

על ידי מילוי כל אחת מארבע האותיות של שם זה באופן שונה, הגימטריה של השם משתנה, וכל אחת מהאפשרויות הללו הופכת שונה בטבעה ובפעולותיה.

52 ב”ן
45 מ”ה
63 ס”ג
72 ע”ב

ארבעת המילויים הם:

    ה ו ה י    
ע”ב הי ויו הי יוד
15 22 15 20 = 72
ס”ג הי ואו הי יוד
15 13 15 20 = 63
מ”ה הא ואו הא יוד
6 13 6 20 = 45
ב”ן הה וו הה יוד
10 12 10 20 = 52

 

ניתן לחלק כל שם לתתי חלוקות כדי לתאר ביתר דיוק את התוצאות השונות וההתגלויות של האנרגיות הללו:

ע”ב של ע”ב, ס”ג  של ע”ב, מ”ה של ע”ב …
ב”ן  של ב”ן  של ס”ג , ס”ג  של מ”ה  של ע”ב וכו’.

האורות או הכוחות הלבושים באותיות אלה או בצירופיהן מאצילים תצורות זכריות או נקביות אשר יוצרים את ההנהגה של העולמות.

TOP